Hỗ trợ trực tuyến
099.099.9999
quanghp
hacomds
thietkehaiphong@gmail.com
Bản đồ
Thông báo
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Da Giầy và Phát triển Hải Phòng năm 2019

- 1. Thông Báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông năm2019(tại đây)

- 2. Giấy Đăng Ký họp Đại Hội Cổ Đông năm 2019(tại đây)

- 3. Mẫu giấy ủy quyền (tai đây)

- 4. Chương trình Đại Hội Cổ Đông năm 2019(tai đây)

- 5. Quy chế làm việc Đại Hội Cổ Đông (tại đây)

- 6. Báo cáo tài chính năm 2018 ( tại đây)

- 7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019(tại đây)

- 8. Báo cáo kiểm soát năm 2018 (tại đây

- 9. Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019 (tai đây)

- 10.Nghị quyết  họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019 (tai đây)

- 11. Tờ trình của hội đồng quản trị (tại đây)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để cổ đông được biết./.